STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  ĐL Anh Thư Cho Song Cau Sông Cầu Phú Yên 573875324
2  DL Hong Hai Số nhà Cho Song Cau Sông Cầu Phú Yên 907464057
3  DL Cúc Lan Cho Song Cau Sông Cầu Phú Yên 976038004
4  QT Anh Cận TX.Song Cau Sông Cầu Phú Yên 0573876300
5  Quầy thuốc Hoàn Chợ Xuân Thọ 2 Sông Cầu Phú Yên 0979099008
0573509663
6  Hữu Nghị TX.Song Cau Sông Cầu Phú Yên 573865489
7  Quầy thuốc Cẩm Hồng Chợ Chí Thạnh Chí Thạnh Tuy An Phú Yên 0934729084
8  QT Trung Thảo Chợ Chí Thạnh Chí Thạnh Tuy An Phú Yên 573865476

 

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.